Bouwen buiten de stad

woningmarkt

De lokale woningmarkt is een van de thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen morgen. Een goed artikel hierover verscheen vorige maand in Ruimte+Wonen van Maarten van Schie en collega’s (allen verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving). Ze beschrijven de bouwspagaat: voor de woningen die de aankomende jaren gebouwd zullen moeten worden hebben ontwikkelaars genoeg grond in handen, maar die grond bevindt zich vooral buiten de stad. Gemeenten zetten echter in op binnenstedelijk bouwen (bijvoorbeeld met de ladder voor duurzame verstedelijking). Zie hier een mismatch. De mismatch ontstaat doordat enerzijds binnenstedelijke grond vaak in handen is van overheden, zoals voormalige haventerreinen. Anderzijds hebben ontwikkelaars meer baat bij het transformeren van agrarisch land tot nieuwe woonwijken. Er kan een grotere waardesprong worden bereikt, en er hoeft minder te worden onderhandeld met grondeigenaren en omwonenden. Dit alles doen ontwikkelaars in de hoop dat gemeenten toestemming geven om “in het groen” te gaan bouwen. Deze kans leek te worden geboden door Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, die in De Telegraaf eind januari stelde dat er ook buiten de stad moet worden gebouwd – anders redden we de grote aantallen benodigde woningen niet. Organisaties als de NVM waren enthousiast en wilden het liefst zo snel mogelijk beginnen. Ollongren komt nu toch terug van haar uitspraak, zo is te lezen op de website van ROMagazine: binnenstedelijk bouwen gaat altijd voor. Morgen kan gestemd worden in welke mate gemeenten dat moeten faciliteren.

Advertenties

(On)misbare contacten in het dorp

Grolloo.jpg

Gisteren promoveerde collega Joost Gieling op een proefschrift over leefbaarheid in Nederlandse dorpen. Ietwat cryptisch schrijft het persbericht, overgenomen door RTV Noord, dat “voorzieningen steeds meer een gevolg dan een oorzaak zijn van leefbaarheid”. Zolang de sociale contacten in het dorp goed zijn, wordt burenhulp wel gegarandeerd. De klassieke voorzieningen als de bakker, supermarkt en café mogen dan verdwenen zijn (denk aan Geert Maks Hoe God verdween uit Jorwerd uit 1996), een dorp kan zich door de sociale contacten vaak prima redden binnen de ‘participatiesamenleving’. Zijn deze contacten er niet, dan verdwijnen voorzieningen. Dorpsbewoners met weinig sociale contacten lopen het risico zo burenhulp te missen. In veel dorpen blijven dorpsbewoners zich voor elkaar inzetten, maar het is niet meer de ongeschreven regel zoals in de hechte, gesloten dorpsgemeenschappen van vroeger. Zoals Gieling tijdens zijn verdediging dan ook stelde: het nostalgische beeld van een dorp waar iedereen elkaar kent en het touwtje uit de brievenbus hangt, bestaat niet meer, als het überhaupt ooit al heeft bestaan. Er zal een grotere differentiatie aan dorpen, en dus aan voorzieningen, ontstaan, afhankelijk van ‘vraag’ en ‘aanbod’. Dat hoeft niet per se slecht te zijn, zolang de lokale overheid maar zorg draagt voor de kwetsbare groepen in de samenleving.

Samen vervangen

Merwedebrug.jpg

Trouw publiceerde vorige week een opiniebijdrage van Tim Busscher en mij. Minister van Infrastructuur & Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, kondigde vorige maand aan dat ze structureel meer geld zal vrijmaken voor goed onderhoud. Het gaat om grote bijdragen, die steeds meer geld van het totale infrastructuurbudget zullen afsnoepen. Nieuwe, spannende infrastructuurprojecten lijken daarom lastiger te realiseren. In ons opiniestuk roepen we dan ook op om bij onderhouds- en vervangingsopgaven vooral breder te kijken en er gebiedsopgaven van te maken. Door nationale infrastructuurinvesteringen te combineren met regionale plannen en ambities kunnen mooie combinaties gerealiseerd worden. Zulke co-financiering kan dan leiden tot goed functionerende transportnetwerken, die tevens mooi in het gebied zijn ingebed en waar de regio wat aan heeft. Dat betekent dat de nationale overheid op tijd in discussie moet met regionale partijen. In het waterbeheer is dit al meer gemeengoed (denk aan Ruimte voor de Rivier-projecten of het Hoogwaterbeschermingsprogramma), maar bij vervanging blijkt dit nog lastig. Het Rijk zoekt het gesprek nog niet zo op met regionale overheden (Rijkswaterstaat inventariseert ambities bijvoorbeeld vooral in haar eigen regionale districten), en regionale overheden hebben weinig weet van de grote vervangingsopgaven in hun gebied (wat betreft vervanging is het Rijk soms een ‘black box’). Terwijl er vanuit de ‘aanleg-wereld’ (zoals het MIRT) genoeg contacten tussen Rijk en regio zouden moeten bestaan.

De 5 (21)

Op de valreep. Vijf nummers die ik in februari veel heb geluisterd. Een maand vol mooie nieuwe albums. Luister de nummers, en de rest van de lijst, op Spotify.

U.S. Girls – Poem

Ik had nog nooit van haar gehoord, maar U.S. Girls heeft een hele coole plaat afgeleverd. Dit nummer lijkt een beetje op Robyn en St. Vincent en staat nog niet op YouTube, alleen op Spotify.

Hookworms – Opener

Engelse band die alom bejubeld wordt in de Britse pers (daardoor een score van 87 op verzamelwebsite Metacritic, mocht je geïnteresseerd zijn). De CD Microshift moet je eigenlijk wel in een keer achter elkaar luisteren, hier alvast het langste nummer. Dit nummer staat ook alleen op Spotify.

Franz Ferdinand – Huck And Jim

Franz Ferdinand lijkt steeds wat minder populair te worden, maar er zitten nog steeds goede nummers tussen hun nieuwe muziek. Zoals deze, met een verrassende tekst.

MGMT – When You Die

Nog een leuke plaat: de nieuwe van MGMT, Little Dark Age. Met dit grappige nummer.

Pet Shop Boys – West End Girls (Dance Mix)

Bovenstaande nummers zijn allemaal onlangs uitgebracht, maar verwijzen duidelijk naar de jaren ’80. Om in die sferen te blijven, een nummer van een typische jaren ’80-band: Pet Shop Boys.

Hoogwater in Parijs

seine.jpg

Herinnert u zich nog de beelden van het hoge water in de Seine in Parijs, een maand geleden? De Franse Rijkswaterstaat, het Voies Navigables de France (VNF), was (en is) ontzettend druk met het bevaarbaar houden van de Franse waterwegen. VNF-directeur Thierry Grimbaud herinnert in een interview met het AFP dat afgelopen augustus het waterpeil nog historisch laag stond. Zie daar maar eens beleid op te ontwikkelen. Grimbaud stelt dat zijn installaties niet bestand zijn op dan weer overdruk en onderdruk. Vaarwegbeheerders moeten weten om te gaan met steeds extremere pieken – die door klimaatverandering alleen maar zullen toenemen. Economische belangen spelen ook mee: vaarwegen afsluiten voor transport, zoals vorige maand gebeurde in Parijs, is kostbaar. Niet alleen lokale rondvaartboten kunnen niet meer hun rondjes maken, maar ook het zware transport over water ligt stil. In 2016 had Parijs ook al te maken met hoge waterstanden. Het bewustzijn groeit, maar de OESO twijfelt in een recent rapport of Parijs wel goed voorbereid is op zulke extreme watersituaties.

Eiland in de Waal

Varik.jpg

In de Volkskrant stond op 7 februari jl. een stuk over een mogelijk nieuwe hoogwatergeul in de Waal bij Varik (Gelderland). Bewoners zijn bang voor het idee dat hun dorp bij hoogwater op een eiland komt te liggen, ingesloten door de Waal en de te graven geul. Regionale overheden zijn verdeeld over het idee. De provincie Gelderland ziet veel kansen voor recreatie en toerisme; het waterschap begrijpt de zorgen van bewoners en ziet ook andere (technische) oplossingen. Het lijkt wel de situatie in de IJsseldelta van een aantal jaar geleden, waar een van de grootste Ruimte voor de Rivier-projecten is gerealiseerd. Met de bypass bij Kampen (het Reevediep) is ook Kampen een eiland geworden tijdens hoogwater. Een gevaarlijke badkuip, volgens bewoners en een oud-dijkgraaf. De provincie Overijssel zag echter veel kansen om dit gebied in één keer te transformeren, omdat ook de Hanzelijn (spoor) en N50 (weg) werden aangepakt. De gemeente Kampen had grote ambities om een nieuwe wijk aan het Reevediep te realiseren. Rijkswaterstaat zag pas in de toekomst het nut in van een bypass en was in eerste instantie voor uitbaggeren van de IJssel. Door een daadkrachtige provincie werd de bypass naar voren gehaald. Eenzelfde verhouding tekent zich af in Varik. De ogen zijn nu gericht op de Minister, die hier een beslissing over moet nemen.

Gebiedsgericht vervangen

workshop.jpg large.jpg

Langzaamaan is het einde van mijn promotieonderzoek in zicht. Hoogste tijd om de belangrijkste bevindingen te delen met het werkveld en gezamenlijk de implicaties te bediscussiëren. Gisteren vond een geslaagde workshop plaats met deelnemers van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, Antea, het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) en Bouwend Nederland in de mooie Sluiswachterskamer van de oude Muntsluis in Utrecht. Veel van de deelnemers waren geïnterviewden die ik in een eerder stadium had gesproken. Voor een deel was er dus ‘niets nieuws onder de zon’, maar de discussie onderling bood wel veel inzichten. Ik pik er één element uit. Een terugkerend element was het belang van visualisatie. Waar moeten de aankomende jaren ‘natte kunstwerken’ vervangen gaan worden? En welke ontwikkelingen spelen er nog meer rondom de vaarweg? Welke plannen bestaan er bijvoorbeeld bij een aanpalende gemeente of recreatiebedrijf? Op een kaart kunnen al deze ontwikkelingen een plek krijgen: het wordt vrij snel duidelijk of er kansen zijn voor synergieën en ‘meekoppelkansen’. Nu vult Rijkswaterstaat deze kaart vooral zelf in en hakt vaak zelf de knoop door of er kansen voor samenwerking bestaan. Vervolgens wordt het Ministerie ingelicht die wel of niet akkoord gaat. De deelnemers bespraken mogelijkheden om ook regionale partijen direct mee te laten praten en tekenen op de kaart, vergelijkbaar met verkenningen in het MIRT. Ook het Ministerie ziet graag deze discussie om zo de opties te kunnen wegen. De deelnemers concludeerden dat het tijd is voor showcases waar dit geprobeerd gaat worden. In de wereld van vervanging en renovatie zijn dat de stuwen in de Maas, de A44 en de Twentekanalen. Waar bestaan nog meer mogelijkheden?