Gebiedsgericht vervangen

workshop.jpg large.jpg

Langzaamaan is het einde van mijn promotieonderzoek in zicht. Hoogste tijd om de belangrijkste bevindingen te delen met het werkveld en gezamenlijk de implicaties te bediscussiëren. Gisteren vond een geslaagde workshop plaats met deelnemers van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, Antea, het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) en Bouwend Nederland in de mooie Sluiswachterskamer van de oude Muntsluis in Utrecht. Veel van de deelnemers waren geïnterviewden die ik in een eerder stadium had gesproken. Voor een deel was er dus ‘niets nieuws onder de zon’, maar de discussie onderling bood wel veel inzichten. Ik pik er één element uit. Een terugkerend element was het belang van visualisatie. Waar moeten de aankomende jaren ‘natte kunstwerken’ vervangen gaan worden? En welke ontwikkelingen spelen er nog meer rondom de vaarweg? Welke plannen bestaan er bijvoorbeeld bij een aanpalende gemeente of recreatiebedrijf? Op een kaart kunnen al deze ontwikkelingen een plek krijgen: het wordt vrij snel duidelijk of er kansen zijn voor synergieën en ‘meekoppelkansen’. Nu vult Rijkswaterstaat deze kaart vooral zelf in en hakt vaak zelf de knoop door of er kansen voor samenwerking bestaan. Vervolgens wordt het Ministerie ingelicht die wel of niet akkoord gaat. De deelnemers bespraken mogelijkheden om ook regionale partijen direct mee te laten praten en tekenen op de kaart, vergelijkbaar met verkenningen in het MIRT. Ook het Ministerie ziet graag deze discussie om zo de opties te kunnen wegen. De deelnemers concludeerden dat het tijd is voor showcases waar dit geprobeerd gaat worden. In de wereld van vervanging en renovatie zijn dat de stuwen in de Maas, de A44 en de Twentekanalen. Waar bestaan nog meer mogelijkheden?

Advertenties

Meer geld naar vervanging

Suurhoffbrug.jpg

Een van de eerste wapenfeiten van Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur & Waterstaat, is het programma Vervanging & Renovatie. Haar Kamerbrief was veel in het nieuws, waarin ze bekend maakte dat er structureel meer geld naar vervanging zal moeten. Het groeiende aantal ‘oude’ infrastructuurobjecten (bruggen, sluizen, tunnels) maakt dat er de aankomende decennia relatief minder geld naar het aanleggen van nieuwe infrastructuur zal gaan. Een EIB-rapport uit 2016 stelt bijvoorbeeld: “[d]e toename van reconstructie en vervanging van de bestaande infrastructuur zorgt ervoor dat de opgaven complexer zullen worden. Aanpassing is kostbaar vanwege de hogere kosten van inpassing en de grotere maatschappelijke hinder.” Van Nieuwenhuizen noemt daarom ook het belang van een goede regionale inbedding, om de hinder zo klein mogelijk te maken. Een pad dat minder bewandeld wordt, maar mogelijk interessant is, is er een waar regionale overheden ook financieel gaan bijdragen aan vervanging en renovatie. De combinatie van nationale vervangingsinvesteringen met regionale investeringen kunnen interessante projecten opleveren waar gebieden in z’n geheel op vooruit door gaan, en niet alleen een specifieke brug ‘klaar voor de toekomst’ wordt gemaakt. Inspiratie kan worden gehaald uit de dubbeldoelstellingen van de Ruimte voor de Rivier-projecten. Op deze manier voldoet de nationale overheid niet alleen aan haar verantwoordelijk voor het garanderen van een goede infrastructuur, maar liggen er ook kansen om gebieden aantrekkelijker te maken. De Ruimte voor de Rivier-projecten laten zien dat je daar als Minister goed mee kan scoren.

Nieuwe infra-investeringen

Martinus-Nijhoffbrug

Deze maand werden het geld van het Infrastructuurfonds verdeeld over snelwegen, spoorwegen en vaarwegen. Het Rijk bediscussieert met regionale overheden waar het geld besteed moet worden (in het zogeheten Bestuurlijk Overleg MIRT). De media kopten vooral dat het kabinet Rutte-III inzet op snelwegen, ten koste van investeringen in het spoor. In dat opzicht is er geen trendbreuk met het vorige kabinet. Een interessante discussie werd aangezwengeld door Jos Gadet (gemeente Amsterdam) in zijn column voor ROMagazine. De nieuwe investeringen richten zich volgens hem op “interstedelijk asfalt”. Kan je niet beter investeren in het verdichten en verbeteren van stedelijke regio’s? Hoogwaardig openbaar vervoer is daarvoor onontbeerlijk: daar moet het (nationale) geld naar toe. Gadet concludeert dat de huidige focus op “meer asfalt” een voorbeeld is is van onuitroeibaar “antistedelijk besturen” wat een “een ondermijning van de economische groei” is. Gadet kreeg repliek van adviseur en voormalig bestuurder Jos Feijtel, ook op de website van ROMagazine terug te lezen. Feijtel haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat “de gewone eengezinswoning nog steeds veruit favoriet is boven alle andere woonvormen” en dat bewoners in VINEX-wijken gelukkiger zijn dan bewoners in de stad. Nieuwe woningen in “weilandlocaties” kunnen volgens Feijtel dus ook verantwoord zijn, inclusief de vereiste ontsluiting per weg. Geld dus naar knelpunten in Noord-Brabant (A2, A58), zoals het kabinet nu besloten heeft, maar bijvoorbeeld geen uitbreiding van de RandstadRail.

Meer sector, minder facet

facetsector.png

Een van mijn favoriete columnisten is Japke-d. Bouma, die wekelijks voor NRC over jeukwoorden op kantoor schrijft. Ook op Twitter retweet ze vaagtaal graag. Onlangs viel de eer te beurt aan hoogleraar Maarten Hajer (Universiteit Utrecht). Ironisch, omdat juist hij een warm pleitbezorger is van heldere communicatie. De tweet betrof de reorganisatie van ministeries, die weer meer sectoraal lijken te zijn ingestoken. Planologen wisten direct waar Hajer het over had. Sinds kort hebben we een nieuw Ministerie dat verdacht veel op het voormalige Verkeer & Waterstaat lijkt, maar niet zo heet. Cora van Nieuwenhuizen geeft nu leiding aan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Milieu valt officieel wel nog onder dit ministerie, maar is uit de naam verdwenen. Een deel is daarnaast overgeheveld naar het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Eerder verdween de ruimtelijke ordening al, door de fusie van Verkeer & Waterstaat (V&W) met Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Een groot deel van het ruimtelijk beleid, zoals de Omgevingswet, valt in de nieuwe kabinetsindeling onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Al met al lijkt er nationaal steeds minder oog voor facetten: overkoepelende beleidsterreinen die niet binnen één sector (zoals verkeer of landbouw) vallen. Wie pakt deze beleidsterreinen op? Gaat dat regionaal gebeuren, of ontstaat er interdepartementale samenwerking tussen ministeries?

Het IJ over

brugoverij

Heeft de gemeente Amsterdam twee petten op? Het Parool schreef eerder deze week dat de Amsterdamse gemeenteraad in grote meerderheid voor heeft gestemd voor een brug over het IJ om Amsterdam met Noord te verbinden. Het Rijk heeft liever een tunnel, omdat de brug de scheepvaart kan hinderen. Op dit moment wordt een gigantische zeesluis in IJmuiden gebouwd zodat de Amsterdamse haven en de cruiseterminal PTA grotere schepen kunnen ontvangen. Hier betalen de provincie Noord-Holland én de gemeente Amsterdam ruim aan mee. Zoals eerder in het Parool te lezen was: ‘Aan de voorkant zo’n grote investering doen en dan aan de achterkant nieuwe hobbels opwerpen…’ De gemeente is aandeelhouder van het Havenbedrijf Amsterdam en lijkt hiermee enigszins in de spagaat te zitten – maar voor zover mij bekend wordt dit nauwelijks genoemd in de media. Enerzijds de pontjes naar Noord willen ontlasten, anderzijds de economie stimuleren via de havens. De druk op Noord is blijkbaar zo hoog dat dit nu prevaleert. Mocht de brug er komen, dan pleit het Rijk voor een hoogte van 11,35 meter. Minister Schultz had het daarom al over een beklimming van de Mont Ventoux. De gemeente staat niet direct negatief tegenover die hoogte: “Als wij met 11,35 een hele hoop discussie wegnemen is dat het collectief belang, dan gaan we daar naar kijken”, aldus wethouder Van den Burg.

De R van Ruimte

MIRT.jpg

Vorige week vonden de bestuurlijke overleggen plaats rondom het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (in jargon: BO MIRT). Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu overlegt dan met de provincies en gemeentes over de grote investeringen in weg, spoor en water. Het gaat over nieuwe rijstroken, beter OV en grotere vaarwegen. Hoewel de R van Ruimte sinds 2008 is toegevoegd aan het MIT blijven ruimtelijke infra-projecten moeilijk te vinden. Zoals Hans Leeflang op Twitter verzuchtte, het MIRT is toch breder dan rijstroken? Op het CVS Congres, twee weken geleden in Zwolle, liet Marijn van Geet (Rijksuniversiteit Groningen) zien dat al in de Struktuurschema’s van de jaren ’70 gesproken werd over de integratie van ruimtelijk beleid en infra-beleid. Het komt maar niet van de grond. Hoogleraar Bert van Wee (TU Delft) opperde in de zaal dat het komt door eenzijdige transportdoelstellingen die zich maar weinig op bereikbaarheid richten. Daardoor is ruimtelijk beleid weinig voor de hand liggend. Ter illustratie: in plaats van de reistijd proberen te verkorten zou er integraler gekeken kunnen worden om bijvoorbeeld minder woon-werkverkeer te realiseren. Niet meer hoeven pendelen tussen twee plekken, maar zorgen dat goede banen in de buurt zitten. Dan moet je heel ander beleid formuleren dan het uitrollen van nieuw asfalt.

Breder vervangen

stuw grave.jpg

Bezig met een ronde interviews merk ik dat de vervangingsopgave in de vaarwegen veel meer is gaan leven. In het Infrafonds heeft de Minister van Infrastructuur & Milieu in juni dit jaar het extra beschikbare geld in eerste instantie geoormerkt voor vervanging en renovatie en beheer en onderhoud. Ook heeft Rijkswaterstaat een nieuwe strategische visie ontwikkeld voor vervanging en renovatie. Vervanging en renovatie eist zo nadrukkelijker zijn plek op tussen aanleg en regulier beheer en onderhoud. Vervanging wordt nu vaak vanuit technisch oogpunt aangevlogen. Rijkswaterstaat brengt in kaart wanneer een infrastructureel object (zoals een sluis of stuw) ‘technisch einde levensduur’ is, ofwel wanneer de constructie ‘afgeschreven’ is. (Dit kan versneld worden door intensiever gebruik dan verwacht; zie de problematiek rondom de Merwedebrug.) Rijkswaterstaat vraagt vervolgens budget van het Ministerie om het object te vervangen. Dit resulteert vaak in een nieuw object op dezelfde plaats dat dezelfde prestaties of functies levert – ook wel ‘1-op-1 vervanging’. In de nieuwe strategische visie wordt er nu explicieter een afweging gemaakt tussen ‘1-op-1 vervanging’, levensverlengende maatregelen (zodat een stuw bijvoorbeeld nog tien jaar langer mee kan), of het toevoegen van extra functies. Deze afweging is gestoeld op een analyse van het omliggende gebied (met welke ruimtelijke ontwikkelingen zouden we kunnen ‘meekoppelen’?), en van het grotere systeem (wat willen we met deze vaarwegcorridor?). Van een interne gelegenheid tussen Rijkswaterstaat en het Ministerie, wordt het vervangen van een object daarmee meer een maatschappelijke kwestie: een kwestie waar logistieke partners, schippers, regionale overheden ook een mening over hebben. Maar hoe organiseer je zo’n proces waarin alle belangen worden meegenomen en afgewogen? Dat is nu de zoektocht.