Hoogwater in Parijs

seine.jpg

Herinnert u zich nog de beelden van het hoge water in de Seine in Parijs, een maand geleden? De Franse Rijkswaterstaat, het Voies Navigables de France (VNF), was (en is) ontzettend druk met het bevaarbaar houden van de Franse waterwegen. VNF-directeur Thierry Grimbaud herinnert in een interview met het AFP dat afgelopen augustus het waterpeil nog historisch laag stond. Zie daar maar eens beleid op te ontwikkelen. Grimbaud stelt dat zijn installaties niet bestand zijn op dan weer overdruk en onderdruk. Vaarwegbeheerders moeten weten om te gaan met steeds extremere pieken – die door klimaatverandering alleen maar zullen toenemen. Economische belangen spelen ook mee: vaarwegen afsluiten voor transport, zoals vorige maand gebeurde in Parijs, is kostbaar. Niet alleen lokale rondvaartboten kunnen niet meer hun rondjes maken, maar ook het zware transport over water ligt stil. In 2016 had Parijs ook al te maken met hoge waterstanden. Het bewustzijn groeit, maar de OESO twijfelt in een recent rapport of Parijs wel goed voorbereid is op zulke extreme watersituaties.

Advertenties

Gebiedsgericht vervangen

workshop.jpg large.jpg

Langzaamaan is het einde van mijn promotieonderzoek in zicht. Hoogste tijd om de belangrijkste bevindingen te delen met het werkveld en gezamenlijk de implicaties te bediscussiëren. Gisteren vond een geslaagde workshop plaats met deelnemers van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, Antea, het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) en Bouwend Nederland in de mooie Sluiswachterskamer van de oude Muntsluis in Utrecht. Veel van de deelnemers waren geïnterviewden die ik in een eerder stadium had gesproken. Voor een deel was er dus ‘niets nieuws onder de zon’, maar de discussie onderling bood wel veel inzichten. Ik pik er één element uit. Een terugkerend element was het belang van visualisatie. Waar moeten de aankomende jaren ‘natte kunstwerken’ vervangen gaan worden? En welke ontwikkelingen spelen er nog meer rondom de vaarweg? Welke plannen bestaan er bijvoorbeeld bij een aanpalende gemeente of recreatiebedrijf? Op een kaart kunnen al deze ontwikkelingen een plek krijgen: het wordt vrij snel duidelijk of er kansen zijn voor synergieën en ‘meekoppelkansen’. Nu vult Rijkswaterstaat deze kaart vooral zelf in en hakt vaak zelf de knoop door of er kansen voor samenwerking bestaan. Vervolgens wordt het Ministerie ingelicht die wel of niet akkoord gaat. De deelnemers bespraken mogelijkheden om ook regionale partijen direct mee te laten praten en tekenen op de kaart, vergelijkbaar met verkenningen in het MIRT. Ook het Ministerie ziet graag deze discussie om zo de opties te kunnen wegen. De deelnemers concludeerden dat het tijd is voor showcases waar dit geprobeerd gaat worden. In de wereld van vervanging en renovatie zijn dat de stuwen in de Maas, de A44 en de Twentekanalen. Waar bestaan nog meer mogelijkheden?

Een andere blik op de stuw

stuw-grave1

De stuw in Grave blijft de gemoederen bezig houden. Vandaag berichtte de NOS dat Rijkswaterstaat als noodoplossing een tijdelijke dam bij de stuw neerlegt. Het is vooral het verhaal hoe één ‘nat kunstwerk’ grote effecten heeft voor de rest van het vaarwegennet. De stuw stamt uit 1928. Rijkswaterstaat is daarom al een tijdje bezig om te kijken hoe het hele stuwencomplex in de Maas – in Grave ligt één van de zeven stuwen – kan worden aangepakt. Vanaf 2025 is de verwachting om hier echt aan de slag te gaan. Naast dat er nu natuurlijk snel een tijdelijke oplossing moet worden verzonnen, is het ook een goed moment om te kijken hoe we de Maascorridor willen inrichten naar de wensen van nu én de toekomst. Breder vervangen noemde ik dat eerder. De vele aandacht voor de vaarwegen deze weken lijkt een mooie aanleiding om zo’n bredere discussie te starten. Veel mensen hebben wel een mening over een snelweg, maar vaarwegen leven veel minder. Tijd om dat te veranderen. Waar zou volgens u de vaarweg voor kunnen dienen, als we binnenkort hier mee aan de slag gaan?

Breder vervangen

stuw grave.jpg

Bezig met een ronde interviews merk ik dat de vervangingsopgave in de vaarwegen veel meer is gaan leven. In het Infrafonds heeft de Minister van Infrastructuur & Milieu in juni dit jaar het extra beschikbare geld in eerste instantie geoormerkt voor vervanging en renovatie en beheer en onderhoud. Ook heeft Rijkswaterstaat een nieuwe strategische visie ontwikkeld voor vervanging en renovatie. Vervanging en renovatie eist zo nadrukkelijker zijn plek op tussen aanleg en regulier beheer en onderhoud. Vervanging wordt nu vaak vanuit technisch oogpunt aangevlogen. Rijkswaterstaat brengt in kaart wanneer een infrastructureel object (zoals een sluis of stuw) ‘technisch einde levensduur’ is, ofwel wanneer de constructie ‘afgeschreven’ is. (Dit kan versneld worden door intensiever gebruik dan verwacht; zie de problematiek rondom de Merwedebrug.) Rijkswaterstaat vraagt vervolgens budget van het Ministerie om het object te vervangen. Dit resulteert vaak in een nieuw object op dezelfde plaats dat dezelfde prestaties of functies levert – ook wel ‘1-op-1 vervanging’. In de nieuwe strategische visie wordt er nu explicieter een afweging gemaakt tussen ‘1-op-1 vervanging’, levensverlengende maatregelen (zodat een stuw bijvoorbeeld nog tien jaar langer mee kan), of het toevoegen van extra functies. Deze afweging is gestoeld op een analyse van het omliggende gebied (met welke ruimtelijke ontwikkelingen zouden we kunnen ‘meekoppelen’?), en van het grotere systeem (wat willen we met deze vaarwegcorridor?). Van een interne gelegenheid tussen Rijkswaterstaat en het Ministerie, wordt het vervangen van een object daarmee meer een maatschappelijke kwestie: een kwestie waar logistieke partners, schippers, regionale overheden ook een mening over hebben. Maar hoe organiseer je zo’n proces waarin alle belangen worden meegenomen en afgewogen? Dat is nu de zoektocht.

Grip op de vervangingsopgave

stuwen sambeek.jpg

Afgelopen vrijdag verscheen er een stuk van mijn hand in Verkeerskunde over de ontwikkeling van het Nederlandse vaarwegennet. Waar nu vaak projectmatig, met zo min mogelijk moeite het netwerk in stand wordt gehouden, vraagt de vervangingsopgave in de vaarwegen juist om een systematische en strategische aanpak. Zie ook een eerder blog hierover. Als aanvulling op het Verkeerskunde-artikel een mooi voorbeeld waarin die nieuwe aanpak terugkomt: Grip op de Maas uit 2015. Via platform De Bouwcampus hebben een aantal professionals gekeken hoe de vervangingsopgave van de stuwen in de Maas aangepakt kan worden. De resultaten daarvan zijn hier terug te lezen. De groepjes presenteerden mooie voorstellen hoe de Maas anders kan worden ingericht. Er waren ideeën om meer in te zetten op energie-opwekking, of om de beleving meer centraal te zetten. Dit soort ideeën zijn vervolgens uitgewerkt tot strategieën – strategieën die voorbij gaan aan het simpelweg ‘1-op-1’ vervangen. In de woorden van het project kan dit leiden tot “een optimaler ontwerp (anders dan 1:1 vervanging) voor de inrichting/het functioneren van de Maas als transportnetwerk.” Studies als deze dienen nu nog als kennisontwikkeling, maar zijn hard nodig om straks adequaat op de vervangingsopgave in te spelen.

Een nieuwe fase voor infrastructuurbeleid

VONKWe belanden in een nieuw tijdperk van infrastructuurplanologie, zo stel ik in mijn eerste wetenschappelijke paper. ‘Traditionele’ transportinfrastructuurnetwerken als vaar-, spoor- en snelwegen zijn zo goed als af in de meeste westerse landen. Als we kijken naar de nationale vaarwegen zijn de belangrijkste schakels gebouwd in de loop van de vorige eeuw; de afgelopen dertig jaar zijn we vooral druk geweest met het ‘finetunen’ van het netwerk. Dit betekent op sommige plekken grotere kunstwerken (infrastructuur) om de grotere schepen een plek te geven. Ook kwam de integrale benadering op, waarin meer aandacht is voor de omgeving (‘gebiedsgericht werken’). Er komt echter een grote, nieuwe uitdaging aan: het vervangen van bestaande infrastructuur. Hoe gaan we hiermee om? De huidige praktijk, vaak nog gericht op expansie, lijkt niet altijd meer adequaat. Infra-beheerders zoals Rijkswaterstaat zijn dan ook bezig zich aan te passen aan deze nieuwe context. Er worden nieuwe beleidsrichtingen verkend, maar veel lijkt nog op de bestaande manier van werken. Het gevaar bestaat dat die manier van werken incongruent raakt met de staat van het infranetwerk, terwijl afstemming tussen die twee noodzakelijk is.

Een eerste versie van dit argument is te vinden in een bijdrage aan het CVS Congres (november 2015) van Tim Busscher, Jos Arts en mij. Op het Deltaportaal kan je zien welke natte kunstwerken moeten worden vervangen de aankomende decennia.